Nhiễm virus shortcut


Em bị nhiễm virus, nó cứ tạo shortcut mãi. Em có dùng malwarebytes để quét và format lại USB vẫn không được. Cho em xin cách để diệt.

Bạn có chắc vấn đề ở flash USB không? Mình thấy khả năng cao là máy của bạn bị.

Rất có thể lắm vì đây là USB mới 100% vừa khui của mình. Khi cầm vào thì bị.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?