Nhập một chuỗi có khoảng trắng

Mọi người giúp mình với ạ, làm thế nào để nhận vào một chuỗi String có khoảng trắng ạ?
Ví dụ nhập vào “con meo” thì sẽ chuỗi String đó sẽ là “con meo” chứ không phải là “con”.
Mình cảm ơn nhiều ạ.

Scanner.nextLine.
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Scanner.html#nextLine()

2 Likes

mình cảm ơn nhiều ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?