Nhập chuỗi và hiển thị số lần hiển thị khi nhập chuỗi tìm kiếm

java

(My Hao) #1

chào mọi người ạ. e mới học java hiện gặp bài yêu cầu nhập 1 chuỗi source,1 chuỗi searching và hiển thị số lần xuất hiện của chuỗi searching vừa nhập trên chuỗi source nhập ban đầu ạ. mọi người gợi ý giúp e với ạ


(Long Nguyễn) #2

Mình ko rành Java lắm nhưng search ra đoạn code này cho bạn, cũng khá là dễ hiểu đấy

  package com.javacodeexamples.stringexamples;
   
  public class CountOccurrencesOfSubstringExample {
   
    public static void main(String[] args) {
      
      String str = "JavaExamplesJavaCodeJavaProgram";
      
      String strFind = "Java";
      int count = 0, fromIndex = 0;
      
      while ((fromIndex = str.indexOf(strFind, fromIndex)) != -1 ){
   
        System.out.println("Found at index: " + fromIndex);
        count++;
        fromIndex++;
        
      }
      
      System.out.println("Total occurrences: " + count);
    }
  }

Output:

Found at index: 0
Found at index: 12
Found at index: 20
Total occurrences: 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?