Nhận tín hiệu update tin nhắn mới từ ứng dụng Slack thông qua Slack api

Hiện tại mình đang code 1 chương trình bằng wpf, mô phỏng lại các cuộc trò chuyện thông qua 1 con bot mà mình đã tạo, đã có thể load lịch sử tin nhắn từ các kênh nhưng mình chưa biết cách update tin nhắn mới liên tục, kiểu như khi đang trong box chat, có 1 user gửi 1 tin nhắn mới thì màn hình hiển thị tin nhắn trong chương trình của mình có thể tự động cập nhật tin nhắn đó. Mình cảm ơn ạ !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?