Ngoài khởi tạo giá trị cho đối tượng thì set method còn làm được gì?

java

(Trâu Gia Gia) #1

Ai biết set còn làm được gì nữa không?


(Văn Dương) #2

set method thì nó cũng chỉ là method nên nó có thể làm được tất cả những cái gì method thông thường làm được.


(rogp10) #3

Dùng để kiểm soát các giá trị đưa vào.


(Trần Hoàn) #4

set method là một method nào đó được đặt tên là “set”. Bạn muốn get bằng set cũng được. chả sao.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?