Nginx rewrite rules và webmail xung đột

nginx

(Mực Tàu) #1

Chào mọi người!
Mình cài Vestacp: nginx + phpfpm
Để tránh lỗi 404 page not found, mình thiết lập Nginx rewrite rules như bên dưới. Tuy nhiên sau đó thì ip/webmail/ lại không load đc. Có bạn nào biết cách sử lý vấn đề Nginx rewrite rules và webmail thì chỉ mình với.
client_max_body_size 5G;

# allow for paths ending with forward slashes
rewrite ^/app/(.*)/ /plugins/webdav/site/control/$1 last;
rewrite ^/app/(.*) /plugins/webdav/site/control/$1 last;

# all webdav requests
location /plugins/webdav/site/control/ {
  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  gzip off;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param MOD_X_ACCEL_REDIRECT_ENABLED on;
  include fastcgi_params;
}

# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
location ~ \.php$ {
  if (!-e $request_filename) { rewrite ^/(.*) /index.php?_page_url=$1 last; }
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param MOD_X_ACCEL_REDIRECT_ENABLED on;
  include fastcgi_params;
}

 #location / {
  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^/(.*) /index.php?_page_url=$1 last;
  }
 #}

location /files/ {
  internal;
}

# these locations would be hidden by .htaccess normally
location /core/logs/ {
  deny all;
}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?