Nexon Networks (Vietnam) tuyển Game Tester / QA (Junior, Fresher, Sinh viên)

Hello,
Nexon Networks (Vietnam) tiếp tục tuyển thêm Game Tester / QA

  • tại HCM, làm game
  • tuyển các đối tượng ứng viên: có hoặc chưa có kinh nghiệm, kể cả sinh viên sắp tốt nghiệp

Công việc:

  • We conduct game patch, test server operation, functional test, and hardware test.
  • We manage Bug Tracking System (BTS), Project Management System (PMS), and testing plan.
  • We carry out a planning document review, game log analysis, game analysis, evaluation, and focus group test (FGT)

Mời các anh chị xem và ứng tuyển trực tiếp đến côn ty tại link:
https://jobseekers.vn/job/game-tester-qa/

Cam on!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?