Nếu làm web nhiều folder và nếu chỉ test .html thì các tệp php lưu vào đâu trong folder xampp?

ac cho em hỏi e đang tập tành làm Web và chạy máy chủ ảo xamp thế kia , nếu chỉ test .html hoặc các tệp php hay thì lưu code vào Folder htdocs kia, còn nếu làm web nhiều Folder như vậy thì Lưu vào đâu trong xammp này ạ ?


Mọi source code bạn đều vứt vào thư mục htdocs, bao gồm trường hợp bạn hỏi.
Đường dẫn tới htdocs là: localhost
Nếu có thư mục code có tên là abc ở trong htdocs thì đường dẫn là: localhost/abc

cho mình hỏi 1 website có rất nhiều file như javácrip, php, và các file ảnh , css nữa thì lưu như thế nào để nó liên kết vs nhau

Các file này liên kết với nhau qua việc bạn đề cập đến nó trong file .html của bạn, bạn xem trong phần thẻ head của file .html sẽ thấy. Còn nếu có cả PHP thì tùy bạn dùng PHP theo trường phái nào mà có cách tổ chức thư mục khác nhau và có sử dụng template engine nào không mà đặt vào cụ thể ở đâu, đọc tài liệu tham khảo nếu bạn sử dụng framework hay library nào đó. Còn nếu mọi thứ bạn bắt đầu từ đầu thì hãy học từ căn bản nhất, chớ vội vàng nhảy vào những cái… quá sức.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?