Nếu học công nghệ đa phương tiện thì nên chọn trường đại học nào?

Hiện tại e đag là 2k4 sắp sửa thi đại học r. Do e đã được học code ở trung tâm dạy nghề từ trước nên e muốn có định hướng là sẽ vào ngành công nghệ thông tin. Bản thân e k đam mê việc code cho lắm nên e muốn chuyển sang công nghệ đa phương tiện. Theo mng thì e nên chọn trường đại học nào cho phù hợp?

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?