Nếu chỉ thực hiện câu lệnh a+b mà không gán sẽ có chuyện gì xảy ra?


(Pham Ba Duc) #1

Cho mình hỏi nếu mình có 2 biến a b, nếu chỉ thực hiện câu lệnh a+b mà không gán sẽ có chyện gì xảy ra ạ


(Phạm Vinh) #2

Kết quả sẽ được lưu trên register của CPU và thế thôi. Nó sẽ ở đó đến khi nào bị ghì đè bởi giá trị khác


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Pham Ba Duc.
Để làm gì ?


(Pham Ba Duc) #4

Vì mình không biết ;)))))


(Quân) #5

Nó vẫn xảy ra thôi. Giá trị vẫn được gán vào thanh ghi trên CPU như bình thường nhưng sẽ không được gán lại vào biến nào cả. Tuy nhiên 1 số trình compiler sẽ loại bỏ câu lệnh kể trên luôn nên chẳng có gì xảy ra cả


(Huy Nguyễn) #6

Với lazy language thì nó sẽ không làm gì cả


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?