Netbeans không có thư mục library

Em tạo một project đang định add cái jdbc vào mà không thấy có cái library ạ? Mọi người giúp em với

À bạn tạo project bằng java with Maven đó. Bạn tạo project bằng java with ant là ok

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?