Nên dùng kiểu dữ liệu nào trong C#

Cho mình hỏi trong C# mình nên dùng kiểu Byte, Int16,Int32,Int64, Single, Double, Decimal,… hay là byte, int, short, double, decimal,… ạ? Nếu dùng Int16,Int32,Int64, Single, Double, Decimal,… thì có ảnh hưởng gì đến hiệu suất ko ạ!

Cảm ơn mọi người!

Theo mình biết thì không có sự khác biệt, các kiểu dữ liệu byte, int, short, double, decimal là rút gọn cho các kiểu Byte, Int16,Int32,Int64, Single, Double, Decimal.

3 Likes


không có gì khác, kiểu viết hoa chữ đầu là theo net framework thôi

4 Likes

2 posts were merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?