Mysql trong Xampp bị lỗi

Mình mới cài lại Xampp (7.0.18) nhưng không vào myqsl được bạn nào có kinh nghiệm giúp mình khắc phục lỗi này xin cảm ơn !!

:confused::confused::confused::confused:

Ah cái service mysql hình như cấu hình chưa đúng.

  1. Bạn mở cmd với quyền Administrator
  2. Gỡ bỏ mysql service với câu lệnh
    sc delete mysql
  3. Khởi động lại XAMPP, start service nếu cần.
1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?