My First 3D Model

First Model
Maybe i’m a genius :joy: :joy: :joy: :joy:

@otaku_professor
:sweat_smile: :sweat_smile: you say right :crazy_face:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?