Mọi người giải thích hộ mình đoạn code do while với

c++

(David Lưu) #1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// swap 2 value
void swap(int &x,int &y) {
	int t = x; x = y; y = t;
}
//to sort number asc
void bubble(int a[], int n) {
	int i, j;
	//this loop from the first element index to the n-2 element index
	for(i = 0; i < n - 1; i ++) {
		//this loop from th second index to the lasr index
		for(j = i + 1; j < n; j++) {
			//if the value at index i > the value of index j then swap
			if(a[i] > a[j]) swap(a[i],a[j]);
		}
	}
}

//to sort number asc
void bubble2(int a[], int n) {
	int i, j;
	//this loop from the first element index to the n-2 element index
	for(i = 0; i < n - 1; i ++) {
		//this loop from th second index to the lasr index
		for(j = i + 1; j < n; j++) {
			//if the value at index i > the value of index j then swap
			if(a[i] < a[j]) swap(a[i],a[j]);
		}
	}
}
int checkNumber(int inputNum, char check) {
  //if check is character not '\n' => input is not a number, return 0
  if (check != '\n') {
    printf("Data type error.\n");
    printf("Please enter interger\n");
    
    return 0;
  }
  //if input number out of required range, return 0
  if (inputNum < 1) {
    printf("Input number must be in range n > 1.\n");
    return 0;
  }
  //else return 1
  return 1;
}

// enter or check input
void input (int array[], int &n) {
	char check;
	printf("The Program must have interface as below:\n\n");
	printf("please enter size of array: ");
	// loop until function checkNumber return value valids
	do {
	scanf("%d",&n);
	check = getchar();
	fflush(stdin);
	}while (checkNumber(n,check) == 0); 
	//this loop from the first element index to the n-1 element index
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		printf("Enter element[%d]: ",i + 1);
		scanf("%d",&array[i]);
		check = getchar();
		fflush(stdin);
		// if function checkArray return value valid i--;
	
	}
}
// print array storted ascending and descending
void ouput (int array[], int n) {
	printf("The array sorted in ascending:\n");
	bubble(array,n);
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		printf("%d	",array[i]);
	}
	printf("\n\nThe array sorted in descending:\n");
	bubble2(array,n);
	for(int i = 0; i < n; i++) {
		printf("%d	",array[i]);
	}
}
int main () {
	//create dynamic array
	int *array = (int*)malloc(10*sizeof(int));
	int n;
	input(array,n);
	// resize dynamic memory
	array = (int*)realloc(array,n*sizeof(int));
	ouput(array,n);
}

(Phạm Tiến Đạt) #2

bạn đưa mỗi code, tiêu đề topic không đưa ra được vấn đề bạn cần hỏi thì sao mình biết bạn đang hỏi cái gì ?


(David Lưu) #3

giải thích hộ mình cái do while ý


(Phạm Tiến Đạt) #4
do {
	scanf("%d",&n);
	check = getchar();
	fflush(stdin);
}while (checkNumber(n,check) == 0); 

vòng lặp do/while sẽ chạy lần đầu cho đến khi gặp điều kiện -> nếu điều kiện đúng -> chạy tiếp ngược lại thoát vòng lặp.

Thế thôi


(Vuio) #5

Bạn để ý dòng comment này của tác giả (ở trước do)

// loop until function checkNumber return value valids

Nó nói là lặp cho đến khi hàm checkNumber trả về giá trị hợp lệ (checkNumber khác 0). Nếu không hợp lệ (checkNumber = 0) thì quay lên nhập lại đến khi nào hợp lệ thì thôi.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?