Module trong JavaFX


Chương trình JavaFX của em vẫn chạy bình thường nhưng ở phần module bị như này là sao ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?