Mở codeblocks bị lỗi "a debugging check in this application has failed"

Mọi người giúp em cứ mở code blocks lên là bị : a debugging check in this application has failed

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?