MessageBox Winform C#


mình có đề bài như trên , mình ms kiểm tra được loại Style Button còn bên Style Icon thì mình không biết ghép vào kiểu gì , ai biết chỉ mình vs ạ

Code Mình Viết
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace hienthimesssss
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
     
    }
    string StyleButton = "";
    string StyleIcon = "";

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Exit();
    }

    private void rdbok_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;
      
      StyleButton = rdb.Text;


    }
    private void addIcon()
    {
      switch (StyleIcon)
      {
        case "Stop":
          {
            break;
          }
      }
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      switch (StyleButton)
      {
        case "OK":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox",MessageBoxButtons.OK);
            break;
          }
        case "OK Cancle":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", MessageBoxButtons.OKCancel);
            break;
          }
        case "Abort Retry Ignore ":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore);
            break;
          }
        case "Yes No Cancle ":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", MessageBoxButtons.YesNoCancel);
            break;
          }
        case "Yes No":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", MessageBoxButtons.YesNo);
            break;
          }
        case "Retry Cancle":
          {
            MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", MessageBoxButtons.RetryCancel);
            break;
          }
      }
    }

    private void rdbokcancle_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;

      StyleButton = rdb.Text;
    }

    private void rdbARI_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;

      StyleButton = rdb.Text;
    }

    private void rdbYNC_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;

      StyleButton = rdb.Text;
    }

    private void rdbYN_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;

      StyleButton = rdb.Text;
    }

    private void rdbRC_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;

      StyleButton = rdb.Text;
    }

    private void rdbIconStop_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;
      StyleIcon = rdb.Text;
    }

    private void rdbIconQuestion_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;
      StyleIcon = rdb.Text;
    }

    private void rdbExclammation_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;
      StyleIcon = rdb.Text;
    }

    private void rdbIconInfomation_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      RadioButton rdb = (RadioButton)sender;
      StyleIcon = rdb.Text;
    }
  }
}

Phương thức MessageBox.Show() có nhiều bản thể nạp chồng (overloads).
Trong đó phương thức bạn cần là: MessageBox.Show(String, String, MesageBoxButtons, MessageBoxIcon)

Cách làm của bạn cũng không ổn. Sao lại “chơi” kiểu so sánh chữ (chuỗi) hiển thị.

// ...

    // string StyleButton = "";
    // string StyleIcon = "";
// Đừng có lưu và so sánh kiểu chuỗi hiển thị của Control nhé!

    MessageBoxButtons but = MessageBoxButtons.OK;
    MessageBoxIcon ico = MessageBoxIcon.None;
//...
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Đây là nội dung của messageBox", "MessageBox", but, ico);
    }
//...
// Cho mỗi sự kiện của các nút chọn (RadioButton)
    private void rdbYN_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
       but = MessageBoxButtons.YesNo;
    }
// ...


    private void rdbIconStop_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ico = MessageBoxIcon.Stop;
    }

// Làm tương tự cho các sự kiện của nút khác
5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?