Màu nền CSS3 - Background

Em muốn cái màu nên của e nó trải dài hết màn hình kể cả khi mình thu nhỏ lại ý ạ. Nhưng màu nên nó chỉ chứa phần có nội dung thôi thì làm như thế nào ạ?
Code của e như thế này ạ

body{
	background: linear-gradient(to bottom,white, purple);
	background-repeat: no-repeat;
}

body{
    background: linear-gradient(to bottom,white, purple);
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?