Mặt tối của ngành công nghiệp IT

1 Like

Bài viết hay !
Đánh vào đúng thực trạng lập trình hiện nay còn mắc phải như việc đổ xô đi học lập trình …
Với việc thay đổi công nghệ thì không tránh khỏi được rồi.
Việc làm quen với các công nghệ mới cũng là một kỹ năng rất cần thiết cho developer.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?