Mất CSS khi thay đổi url

Chào anh chị !
Em đang thử sử dụng file .htaccess để thay đổi url mà người dùng nhập vào trình duyệt nhằm để khi người dùng gõ bất cứ thứ gì thì cũng trỏ vào file index.php :

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.+)$ index.php?url=$1

Trên đó là nội dung file .htaccess của em.
Khi em gõ vào trình duyệt là http://localhost:81/Shop/ với Shop là tên thư mục chứa dự án thì không có vấn đề gì xảy ra.
Nếu em gõ vào là http://localhost:81/Shop/Home thì cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng khi gõ thể một dấu “/” nữa : http://localhost:81/Shop/Home/news thì Css bị mất và thông báo lỗi : Resource interpreted as Stylesheet but transferred with MIME type text/html.
Em có sử dụng một đoạn này để link tới file css :

<link rel='stylesheet' href="./MVC/Source/Css/LoginSignup.css" type='text/css'>

Mong anh chị giúp đỡ ! Em xin cám ơn.

1 Like

Dùng đường dẫn tuyệt đối là giải quyết vấn đề. Nhiều người không tìm ra nguyên nhân, thấy trên mạng thảo luận đầy nhưng không ra.

<link rel='stylesheet' href="/MVC/Source/Css/LoginSignup.css" type='text/css'>

hoặc

<link rel='stylesheet' href="http://localhost/MVC/Source/Css/LoginSignup.css" type='text/css'>

Chỉnh lại cho đúng với cấu trúc thư mục của bạn là hết báo lỗi.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?