Mapping servlet trong Java

Hi mn, mình có mapping 1 file servlet nhưng mà nó không nhận, Mong mn giúp đỡ, mình cảm ơn.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd" id="WebApp_ID" version="4.0">
 <display-name>HelloWorld</display-name>
 
 <servlet>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <servlet-class>vn.t3h.HelloWorld</servlet-class>
  </servlet>
 
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>HelloWorld</servlet-name>
    <url-pattern>/hello</url-pattern>
  </servlet-mapping>
 
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>index.html</welcome-file>
  <welcome-file>index.htm</welcome-file>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  <welcome-file>default.html</welcome-file>
  <welcome-file>default.htm</welcome-file>
  <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 
 
</web-app>

File servlet

package vn.t3h;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

/**
 * Servlet implementation class HelloWorld
 */

public class HelloWorld extends HttpServlet {
	private static final long serialVersionUID = 1L;

	/**
	 * @see HttpServlet#HttpServlet()
	 */
	public HelloWorld() {
		super();
		// TODO Auto-generated constructor stub
	}

	/**
	 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
	 *   response)
	 */
	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
			throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
		ServletOutputStream out = response.getOutputStream();

		out.println("<html>");
		out.println("<head><title>Hello Servlet</title></head>");

		out.println("<body>");
		out.println("<h3>Hello World</h3>");
		out.println("This is my first Servlet");
		out.println("</body>");
		out.println("<html>");
	}

	/**
	 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
	 *   response)
	 */
	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
			throws ServletException, IOException {
		// TODO Auto-generated method stub
		doGet(request, response);
	}

}

Chữ màu đỏ đầy ở dưới kìa!

3 Likes

Đây ạ

url đúng là http://localhost:8080/hello nhé

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?