Mảng hai chiều C/C++

Ma trận 2x2 thì chỉ số row, col của nó phải <=1.
Em cho nó <=2 thì sao nó chạy được.

4 Likes

Cảm ơn anh , em hiểu rồi …

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?