Mảng hai chiều C/C++

Ma trận 2x2 thì chỉ số row, col của nó phải <=1.
Em cho nó <=2 thì sao nó chạy được.

4 Likes

Cảm ơn anh , em hiểu rồi …

Bài 1:

/*TỔNG CỦA TỪNG PHẦN TỬ TRONG HÀNG*/
#include<iostream>
using namespace std;
#define MAX_SIZE 50
int main(){
  int so_dong, so_cot;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> so_dong;
  cout << "Nhap so cot: ";
  cin >> so_cot;
  int arr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
      cin >> arr[i][j];
      cout << endl;
    }
  }
  cout << "Mang 2 chieu vua nhap la: " << endl;
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  cout << "Tong cua tung phan tu trong hang: " << endl;
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    int sum=0;
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      sum+=arr[i][j];
    }
    cout << sum << endl;
  }
  system("pause");
  return 0;
}

Bài 2:

/*TÌM KIẾM PHẦN TỬ TRONG MẢNG 2D*/
#include<iostream>
using namespace std;
#define MAX_SIZE 50
int main(){
  int so_dong, so_cot;
  cout << "Nhap so dong: ";
  cin >> so_dong;
  cout << "Nhap so cot: ";
  cin >> so_cot;
  int arr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      cout << "arr[" << i << "][" << j << "] = ";
      cin >> arr[i][j];
      cout << endl;
    }
  }
  cout << "Mang 2 chieu vua nhap la: " << endl;
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      cout << arr[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
  }
  int x, count=0;
  cout << "Nhap gia tri X can tim kiem: " << endl;
  cin >> x;
  for(int i=0; i<=so_dong-1; i++){
    for(int j=0; j<=so_cot-1; j++){
      if(x==arr[i][j]) count++;
    }
  }
  if(count!=0){
    cout << "X is found. It appears " << count << " times in this array2D." << endl;
  }
  else cout << "X is not found. Goodbye." << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

Bài của mình trình bày Tiếng Việt cho dễ hiểu cho những ai mới học C++ như mình, các cậu xem thử với! Cảm ơn!

1 Like

bai1

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int arr[3][3];//khai bao mang
  int count,sum0 = 0,sum1 = 0,sum2 = 0 ; // khai bao bien
  for (int row = 0; row < 3; row++) { //hang
    for (int col = 0; col < 3; col++) { //cot
      cin >> arr[row][col];//nhap

      if(row==0)
        sum0 += arr[row][col];
      else if(row==1)
        sum1 += arr[row][col];
      else
        sum2 += arr[row][col];
    }
  }
  system("cls");// xoa man hinh
  for (int i = 0; i < 3; i++) { // xuat mang ra
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      cout << arr[i][j] << " ";
    }
    cout << endl;
  }

  cout << "tong hang 1: "<<sum0<<" \ntong hang 2: "<<sum1<<" \ntong hang 3: "<<sum2<<"";
  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int array[3][3];
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      cout << i << "," << j << ": " << flush;
      cin >> array[i][j];
    }
    cout << endl;
  }
  int array_sum[3][1];
  for (int k = 0; k < 3; k++) {
    array_sum[k][0] = array[k][0] + array[k][1] + array[k][2];
    cout << array_sum[k][0] << endl;
  }
  return 0;
}
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	cout << "Hay nhap mot mang 2 chieu 4x5: " << endl;
	int arr[4][5];
	int row, column;
	for (row = 0; row < 4; row++)
	{
		for (column = 0; column < 5; column++)
		{
			cin >> arr[row][column];
		}
		cout << endl;
	}
	system("cls"); //thích thì để delete console
	int tong = 0;
	for (row = 0; row < 4; row++)
	{
		for (column = 0; column < 5; column++)
		{
			tong = arr[row][column] + tong;
		}
		cout << tong << endl;
		tong = 0;
	}
	system("pause");
	return 0;
}

bạn cần một cái để nhập mảng và một cái xuất mảng thôi hihi ^^

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?