Lỗi xác thực và phân quyên trong Spring security

Chào mn. Mình gặp 1 vấn đề về xác thực và phân quyền là:/

  • ADMIN khi đăng nhập sẽ redirect tới “/admin”
  • USER khi đăng nhạp sẽ redirect tới ("/")., nếu USER cố tình đăng nhập vào ("/admin") sẽ trả về /403
    -> vấn đề cũng mình là thằng ADMIN nó cũng bị chặn khi đăng nhập tới ("/admin") và trả về /403luôn.
    tks mn đã giúp <3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?