Lỗi Waiting to connection (netbean-xdebug) khi Debug PHP

Như title, mình cài netbean để Debug PHP nhưng khi debug thì Netbean cứ hiện dòng Waiting to connection (netbean-xdebug). Mình đã tham khảo 1 số cách ở các topic trên stackoverflow hay youtube nhưng không fix được lỗi. Có ai bị lỗi này không giúp mình với.

Đây là config của file php.ini:

[XDebug]
zend_extension = C:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.5.4-7.1-vc14.dll
xdebug.profiler_append = 0
xdebug.profiler_enable = 0
xdebug.profiler_enable_trigger = 0
xdebug.profiler_output_dir = "c:\xampp\tmp"
;xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%t-%s"
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = "dbgp"
xdebug.remote_host = "localhost:8888"
xdebug.remote_log="c:\xampp\tmp\xdebug.txt"
xdebug.remote_port = 9001
xdebug.trace_output_dir = "c:\xampp\tmp"
; 3600 (1 hour), 36000 = 10h
xdebug.remote_cookie_expire_time = 36000

Cổng port này nọ ở Netbean đã điều chỉnh 9001.
Port mình dùng để chạy localhost là 8888.
Mình dùng xampp để tạo máy chủ.

Ai có cách giải quyết giúp mình với mình cảm ơn trước.

up phát cho đỡ trôi bài!!!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?