Lỗi upload hình lên s3

Xin chào các bác, nay e đang tập dùng s3 thì gặp lỗi này upload file hình thành công nhưng khi truy vấn thì bị hư hình ảnh, ko biết bác nào gặp TH này chưa giúp đỡ e với :sob:

hình sau khi được upload lên s3

upload sai chứ sao nữa. đưa code lên mọi người xem nào (nhớ xoá key đi)

2 Likes

Đây là cái đoạn e xử lý, cái chỗ Buffer bác giúp e với :))), gg nãy giờ chưa ra

Code: https://pastebin.com/d1Dc3ubs

không rõ formidable của bạn ver mấy. npm install ra v2.0.1 nên code bạn copy bỏ vô không chạy. image không có

nhưng tìm dạo google có code mẫu xài pipe như này

4 Likes

cái formidable e xài thì ver 2.0.1 và khi e post lên thì nó vẫn get đc file đó mà nhỉ @@


Đã tìm ra cách fix.

sử dụng hàm fs.createReadStream và truyền vào path của image để upload lên s3
phần path mình sử dụng t hư viện formidable để get file.

const form = new formidable.IncomingForm();

 form.parse(req, async (err, fields, files) => {
  if (err) {
   return err;
  }

  const { id } = fields;
  const { image } = files;

  const user = await Student.findById(id);

  const fileBuffer = fs.createReadStream(image.filepath);
});
3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?