Lỗi tomcat cấm quyền truy cập

Mình deploy 1 file.war hơn 100MB làm bằng spring, khi deploy lên server tomcat thì gặp vấn đề này, mình tìm các trang mạng thì chưa thấy có chỗ nào fix lỗi này. Các bác pro nào nếu biết chỉ giáo e để e mở rộng tầm mắt với ạ.

Em xin cám ơn nhiều ạ,

deploy bằng tay đi không dùng qua manager-gui nữa là được mà…

1 Like

Bạn cấu hình roles và users ở file tomcat-users.xml chưa?
ví dụ:

<tomcat-users>
 <role roleame="manager-gui"/>
 <role rolename="manager-script"/>
 <user username="admin" password="tomcat" roles="manager-gui,manager-script"/>
</tomcat-users>

Tham khảo: https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/manager-howto.html#Configuring_Manager_Application_Access

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?