Lỗi The system cannot find the file specified trong JAVA

Cho mình hỏi mình có 1 chương trình đọc dữ liệu từ file trong java như sau:


import java.io.*; 
import java.util.*; 

public class IO{
	public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
		Scanner input = new Scanner(new File("data.txt"));
		int n = input.nextInt();
		System.out.print(n);
		input.close();
	}
}

thì báo lỗi thế này ạ

Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: data.txt (The system cannot find the file specified)
	at java.io.FileInputStream.open0(Native Method)
	at java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:195)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:138)
	at java.util.Scanner.<init>(Scanner.java:611)
	at ptit.nhu.IO.main(IO.java:8)

Lỗi này do đâu vậy ạ!

Không tìm thấy file .

1 Like

file data.txt, mình đã để trong thư mục chưa project rồi bạn ạ

Bạn phải 1) để file data.txt trong cùng thu mục với file IO.class hoặc 2) đưa ra đường dẫn tuyệt đối của file data.txt.

mình đã để cùng thư mực với IO.class rồi cũng không được bạn à

còn đường dẫn tuyệt đối ví dụ file data.txt của mình ở D:\NHU\Java\code\InputOutput\data.txt thì nó báo lỗi này Invalid escape sequence (valid ones are \b \t \n \f \r " ’ \ )

Sorry mình nhầm, bạn chỉ cần để file data.txt ở thư mục project.

mình biết sai ở đâu rồi bạn à. Khi mình tạo file text thì chỉ cần ghi tên file là data là được không cần ghi đuôi. Mà mình ghi thêm đuôi nên tên file sẽ là data.txt.txt. Cảm ơn bạn nhiều

Lập trình viên khác người sử dụng thông thường ở chỗ là, tên file luôn để chế độ hiển thị có extension để biết nó là loại file gì.

6 Likes

Quá nguy hiểm khi các chương trình độc hại có icon giống như các file word, excel, image…

4 Likes

Mình cũng bị lỗi này nhưng mình k fix đc theo cách như bạn nói, xem giúp mình với ạ

Lỗi của bạn là do bạn để file Data.txt là con của thư mục src. Nếu bạn để file Data.txt ngang hàng với thư mục src thì mới đúng
VD như trường hợp của mình, chỉ khác file của mình là Input.txt
Java IO Scanner error 22-06-2022
Sửa lỗi này mình đọc được trên Stack Over Flow: https://stackoverflow.com/questions/19871955/java-io-filenotfoundexception-the-system-cannot-find-the-file-specified

1 Like


Mình cũng bị như này

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?