Lỗi so sánh với ngày hệ thống trong Oracle

Chào mọi người em có gặp 1 vấn đề về so sánh với ngày hệ thống. Lỗi xảy ra khi em cố gắng tạo bản Hóa đơn như bên dưới. AI có thể chỉ em cách khắc phục không ạ. Em cảm ơn nhiều.

 CREATE TABLE EX1_HOADON(
  	SOHD    VARCHAR2(7)  PRIMARY KEY CHECK(REGEXP_LIKE(SOHD,'\d{7}$')),
  	NGAYLAP  DATE      CHECK(NGAYLAP <= SYSDATE),
  	MANV    VARCHAR2(10)  CONSTRAINT FK_EX1HD REFERENCES EX1_NHANVIEN(MANV),
  	TONGTIEN  NUMBER(15,0)  CHECK(TONGTIEN>0));

 1. Đã đọc/dịch/hiểu câu thông báo chưa?
 2. Nếu bạn copy thông báo lỗi ra thành text, xác suất nhận được hỗ trợ của bạn sẽ tăng lên (ai đọc vào không ra được giải pháp thì họ cũng có thể thử copy mà search giúp bạn được)

Còn câu ở trên đại khái là biến sysdate (biến hệ thống) không thể xác định trước giá trị được, không cho phép dùng, chỉ dùng được những biến có thể xác định giá trị ngay lúc bạn tạo table đó mà thôi
param không thể phụ thuộc vào một cái gì đó mà không biết trước được

4 Likes

Em đã hiểu thông báo rồi chỉ là ngoài giải pháp viết trigger ra thì không biết mình còn cách nào không ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?