Lỗi Python chạy trong Powershell

Cho mình hỏi tại sao bị lỗi như thế này và khắc phục như thế nào?

Chạy lệnh python new1.py

Không được bạn ơi.

Bạn đã cài python chưa? Bạn đã set environment variable cho python chưa?

1 Like

theem cái này nè bạn [ENVIRONMENT]::SETENVIRONMENTVARIABLE(“PATH”, “$ENV:PATH;C:\PYTHON27”, “USER”)
mà hình như nó khong chạy được dấu cách thì phải mà sau dau cacash nó coi nà arg mà :stuck_out_tongue:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?