Lỗi "One or more projects in the solution were not loaded currently" trên VS 2017

visual-studio

(Võ Minh Hòa) #1

Có anh nào biết lỗi này là bị sao không ạ giúp e fix với.Cứ mỗi lần nén xong vô file nén mở thì lại bị như vầy.E xài visual 2017 ạ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?