Lỗi không thể nhập Scanner mặc dù đã import trong java

java.until hay java.util?

7 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?