Lỗi không thể deploy spring trong netbeans

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?