Lỗi không run được project trên netbeans

nó cứ báo lỗi thế này:

C:\Users\hp\OneDrive\Tài liệu\NetBeansProjects\WebApplication4\build.xml:12: failed to resolve nbproject/build-impl.xml relative to C:\Users\hp\OneDrive\Tài liệu\NetBeansProjects\WebApplication4\build.xml

merged to #1 post by noname00

bạn fix được lỗi này chưa

bạn nào fix được lỗi này chưa ạ

Lỗi này do máy window cài tiếng việt, bạn thấy chỗ đường dẫn có thư mục tên là Tài Liệu không. Tên phải ko dấu ko khoảng trắng mới đc. Lưu chổ khác hoặc tắt cái tiếng việt đó đi

5 Likes

hãy sửa đường dẫn trong file build.xml như sau (thêm cuối dấu ‘>’ để đóng thẻ, do nếu ghi đầy đủ thì sẽ không hiển thị):

<import file="${basedir}/nbproject/build-impl.xml"/>

Cảm ơn bạn nhé. Mình run được rồi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?