Lỗi không nhập #include "stdafx.h" trong visual 2017

chương trình bị lỗi như thế này :
Error C1010 unexpected end of file while looking for precompiled header. Did you forget to add ‘#include “stdafx.h”’ to your source? ConsoleApplication4
tại sao phải thêm hàm stdafx.h nó có ý nghĩa gì ??
em mới tập học lập trình ai giải thích giúp em !!!
em cảm ơn nhiều ạ !!!

Vì project nó nó được cài đặt như vậy.
Bạn có thể thay đổi bang cách chuột phải vào Project chọn Properties rồi sửa như hình.

2 Likes

cảm ơn bạn nhiều nhé <3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?