Lỗi không kết nối được netbean với sql

Bạn nên cung cấp thông tin chi tiết hơn cho câu hỏi thay vì chỉ screenshot.
Có hàng ngàn nguyên nhân có thể gây ra “Connection failed”. I.e. bạn đã có database chưa, database có start lên chưa? database dùng tcp? port 1433? Đã thử dùng SSMS connect vô DB chưa ?

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?