Lỗi không gọi được thư viện trong eclipse

ace xem giúp e với, đây là lỗi gì vậy ạ
Tại sao không import được thư viện ạ

Sao có cái gói (package) tên là javax.jws trong thư mục src của bạn vậy?

1 Like

Cậu chưa add thư viện javax vào classpath, nên dĩ nhiên là lỗi rồi :sweat_smile:

Tớ recommend cậu học cách tạo một project maven cơ bản. Khi cậu tạo project maven, cậu chỉ cần add thêm javax library ở file pom.xml, maven sẽ download thư viện đó về và quản lý classpath cho cậu, thay vì cậu phải add thư viện bằng tay vào classpath.

Hope it helps!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?