Lỗi không đọc được file trong chương trình điều mô phỏng điều phối tiến trình

Đây là lỗi

Đây là code

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;


namespace NLDH3
{
  class Program
  {
    static String INP = "input.txt";
    public struct process
    {
      public string name;
      public int timeRQ, timeCPU, priortity;
      public int timeOUT, timeIN, timewait, timesave;
      public int index;
    }
    static int quantum;
    static int set;
    static void input(ref process[] pr, ref int n, ref int timeOUT)
    {
      try
      {
        StreamReader sr = File.OpenText(INP);
        string[] line = sr.ReadLine().Split(' ');
        n = int.Parse(line[0]);
        set = int.Parse(line[1]);
        quantum = int.Parse(line[2]);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          line = sr.ReadLine().Split(' ');
          pr[i].name = line[0];
          pr[i].timeRQ = int.Parse(line[1]);
          pr[i].timeCPU = int.Parse(line[2]);
          pr[i].priortity = int.Parse(line[3]);
          if (timeOUT < pr[i].timeRQ)
          {
            timeOUT = pr[i].timeRQ + pr[i].timeCPU;

          }
          else
            timeOUT += pr[i].timeCPU;
          pr[i].index = i;

        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Console.WriteLine(e.Message);

      }
    }
    static void output_input(process[] pr, int n)
    {
      Console.WriteLine("-------------INPUT-------------");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", "name", "TimeRQ", "TimeCPU", "Priority");
      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("[0]\t{1}\t{2}\t{3}", pr[i].name, pr[i].timeRQ, pr[i].timeCPU, pr[i].priortity);
      }
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("------OUTPUT---------");

    }
    //thực hiện điều phối FIFO
    static void process_FIFO(ref process[] pr, int n, int timeOUT)
    {
      process[] RQ = new process[n];
      int m = -1;
      for (int t = 0; t < timeOUT; t++)
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
            RQ[++m] = pr[i];

      timeOUT = 0;
      for (int i = 0; i <= m; i++)
      {
        if (timeOUT <= RQ[i].timeRQ)
        {
          timeOUT = RQ[i].timeRQ + RQ[i].timeCPU;
          RQ[i].timeIN = RQ[i].timeRQ;
        }
        else
        {
          timeOUT += RQ[i].timeCPU;
          RQ[i].timeIN = RQ[i - 1].timeOUT;

        }
        RQ[i].timeOUT = timeOUT;
        RQ[i].timewait = RQ[i].timeOUT - (RQ[i].timeRQ + RQ[i].timeCPU);
        RQ[i].timesave = RQ[i].timeOUT - RQ[i].timeRQ;
      }

      pr = RQ;
    }
    // th5c hiện điều phối do uu tien doc quyen
    static void process_PRIORITY_preemptive(process[] pr, int n, int timeOUT)
    {
      process[] RQ = new process[n];
      int m = 0;
      int j = 0;
      int temptime = 0;
      for (int t = 0; t <= timeOUT; t++)
      {
        if (m > 0 && j < m)
        {


          if (temptime < RQ[j].timeCPU)
            temptime++;
          if (temptime == RQ[j].timeCPU)
          {
            RQ[j].timeIN = t - RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timeOUT = RQ[j].timeIN + RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timewait = RQ[j].timeOUT - (RQ[j].timeRQ + RQ[j].timeCPU);
            RQ[j].timesave = RQ[j].timeOUT - RQ[j].timeRQ;
            temptime = 0;
            j++;
          }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
          {
            int k = m;
            while (k > j + 1 && pr[i].priortity < RQ[k - 1].priortity)
            {
              RQ[k] = RQ[k - 1];
              k--;
            }
            RQ[k] = pr[i];
            m++;
          }
      }
      pr = RQ;
    }
    //Do uu tien khong doc quyen
    static void process_PRIORITY_nopreemptive(process[] pr, int n, int m, int timeOUT)
    {
      process[] RQ = new process[n];


      int j = 0;
      m = 0;
      int temptime = 0;
      for (int t = 0; t <= timeOUT; t++)
      {
        if (m > 0 && j < m)
        {
          if (temptime < RQ[j].timeCPU)
            temptime++;
          if (temptime == RQ[j].timeCPU)
          {
            RQ[j].timeIN = t - RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timeOUT = RQ[j].timeIN + RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timewait = RQ[j].timeOUT - (RQ[j].timeRQ + RQ[j].timeCPU);
            RQ[j].timesave = RQ[j].timeOUT - RQ[j].timeRQ;

            pr[RQ[j].index].timeOUT = t;
            pr[RQ[j].index].timewait = pr[RQ[j].index].timeOUT
                - (pr[RQ[j].index].timeRQ + pr[RQ[j].index].timeCPU);
            pr[RQ[j].index].timesave = pr[RQ[j].index].timeOUT - pr[RQ[j].index].timeRQ;

            temptime = 0;
            j++;
          }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
          {
            m++;
            int k = m - 1;
            if (temptime > 0 && pr[i].priortity < RQ[j].priortity)
            {
              m++;
              k = m - 1;
              for (k = m - 1; k > j + 1; k--)
                RQ[k] = RQ[k - 2];
              RQ[j + 1] = pr[i];

              RQ[j + 2] = RQ[j];
              RQ[j + 2].timeCPU -= temptime;

              RQ[j].timeIN = t - temptime;
              RQ[j].timeOUT = t;
              RQ[j].timeCPU = temptime;
              temptime = 0;
              j++;
            }
            else
            {
              while (k > j && pr[i].priortity < RQ[k - 1].priortity)
              {
                RQ[k] = RQ[k - 1];
                k--;
              }
              RQ[k] = pr[i];
            }
          }
      }
    }

    //In ket qua thuc hien dieu phoi FiFO
    static void output_FIFO(process[] pr, int n, int timeOUT)
    {
      Console.WriteLine("\nFIFO \n\nPROCESS\n\n");

      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}\t{6}\t{7}\n",
        "Name", "TimeRQ", "TimeCPU", "Priority", "TimeIN", "TimeOUT", "Timewait",
        "Timesave");

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t\t{4}\t{5}\t{6}\t\t{7}\n",
          pr[i].name, pr[i].timeRQ, pr[i].timeCPU, pr[i].priortity, pr[i].timeIN,
          pr[i].timeOUT, pr[i].timewait, pr[i].timesave);
      }
    }
    //In ket qua thuc hien do uu tien doc quyen
    static void output_PRIORITY_preemptive(process[] pr, int n, int timeOUT)
    {
      Console.WriteLine("\nPRIORITY preemptive\n\nPROCESS");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}\t{6}\t{7}\n",
        "Name", "TimeRQ", "TimeCPU", "Priority", "TimeIN", "TimeOUT", "Timewait",
        "Timesave");
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t\t{4}\t{5}\t{6}\t\t{7}\n",
          pr[i].name, pr[i].timeRQ, pr[i].timeCPU, pr[i].priortity, pr[i].timeIN,
          pr[i].timeOUT, pr[i].timewait, pr[i].timesave);

    }
    ////In ket qua thuc hien do uu tien khong doc quyen
    static void output_PRIORITY_nopreemptive(process[] pr, process[] RL, int n, int m, int timeOUT)
    {
      Console.WriteLine("\nPRIORITY nopreemptive\n\nOUTPUT");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", "Name", "TimeOUT", "Timewait", "Timesave");
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", pr[i].name, pr[i].timeOUT, pr[i].timewait, pr[i].timesave);

      Console.WriteLine("-------PROCESS------");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", "Name", "TimeRQ", "TimeCPU", "priority", "TimeOUT", "TimeIN");
      for (int i = 0; i < m; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", RL[i].name, RL[i].timeRQ, RL[i].timeCPU, RL[i].priortity, RL[i].timeIN, RL[i].timeOUT);
    }
    ////In ket qua thuc hien SJF doc quyen
    static void output_SJF_preemptive(process[] pr, int n, int timeOUT)
    {
      Console.WriteLine("\nSJFpreemptive\n\nPROCESS");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}\t{6}\t{7}", "name", "TimeRQ", "TimeCPU", "Priority", "TimeIN", "TimeOUT", "Timewait", "Timesave");
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}\t{6}\t{7}", pr[i].name, pr[i].timeRQ, pr[i].timeCPU, pr[i].priortity, pr[i].timeIN, pr[i].timeOUT, pr[i].timewait, pr[i].timesave);

    }
    static void output_SJF_nopreemptive(process[] pr, process[] RL, int n, int m, int timeOUT)
    {
      Console.WriteLine("\nSJF nopreemptive\n\nOUTPUT");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", "Name", "TimeOUT", "Timewait", "Timesave");
      for (int i = 0; i < n; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", pr[i].name, pr[i].timeOUT, pr[i].timewait, pr[i].timesave);

      Console.WriteLine("-------PROCESS------");
      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", "Name", "TimeRQ", "TimeCPU", "priority", "TimeOUT", "TimeIN");
      for (int i = 0; i < m; i++)
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\t{5}", RL[i].name, RL[i].timeRQ, RL[i].timeCPU, RL[i].priortity, RL[i].timeIN, RL[i].timeOUT);
    }

    //Thuc hien dieu phoi RoundRobin
    static void process_RR(ref process[] pr, ref process[] RQ, int n, ref int m, int timeOUT, int quantum)
    {

      m = 0;
      int count = 0;
      int j = 0;
      int temptime = 0;
      for (int t = 0; t <= timeOUT; t++)
      {
        if (m > 0 && j < m)
        {
          count++;

          if (count <= quantum && RQ[j].timeCPU - temptime > 0)
            temptime++;
          if (count == quantum && RQ[j].timeCPU - temptime > 0)
          {
            m++;
            RQ[m - 1] = RQ[j];
            RQ[m - 1].timeCPU -= temptime;
          }

          if (RQ[j].timeCPU - temptime == 0)
          {
            pr[RQ[j].index].timeOUT = t;
            pr[RQ[j].index].timewait = pr[RQ[j].index].timeOUT
                - (pr[RQ[j].index].timeRQ + pr[RQ[j].index].timeCPU);
            pr[RQ[j].index].timesave = pr[RQ[j].index].timeOUT - pr[RQ[j].index].timeRQ;
          }
          if (count == quantum || RQ[j].timeCPU - temptime == 0)
          {
            RQ[j].timeOUT = t;
            RQ[j].timeCPU = temptime;
            RQ[j].timeIN = t - RQ[j].timeCPU;
            j++;
            temptime = 0;
            count = 0;
          }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
          {
            m++;

            RQ[m - 1] = pr[i];
          }
      }
    }
    //In ket qua dieu phoi RoundRobin
    static void output_RR(process[] pr, process[] RQ, int n, int m, int timeOUT)
    {

      Console.WriteLine("\nROUND ROBIN\n\nOUTPUT\n\n");

      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", "Name", "TimeOUT", "Timewait", "Timesave");

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t\t{3}", pr[i].name, pr[i].timeOUT,
                  pr[i].timewait, pr[i].timesave);
      }
      Console.WriteLine("\n\n---PROCESS---\n\n");

      Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}", "Name", "TimeRQ", "TimeCPU",
                "TimeIN", "TimeOUT");
      for (int i = 0; i < m; i++)
      {
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}\n", RQ[i].name, RQ[i].timeRQ,
                 RQ[i].timeCPU, RQ[i].timeIN, RQ[i].timeOUT);
      }
    }
    //sjf docquyem
    static void process_SJF_preemptive(process[] pr, int n, int timeOUT)
    {

      process[] RQ = new process[n];

      int j = 0, m = 0;
      int temptime = 0;
      for (int t = 0; t <= timeOUT; t++)
      {
        if (m > 0 && j < m)
        {
          if (temptime < RQ[j].timeCPU)
            temptime++;
          if (temptime == RQ[j].timeCPU)
          {
            RQ[j].timeIN = t - RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timeOUT = RQ[j].timeIN + RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timewait = RQ[j].timeOUT - (RQ[j].timeRQ + RQ[j].timeCPU);
            RQ[j].timesave = RQ[j].timeOUT - RQ[j].timeRQ;
            temptime = 0;
            j++;
          }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
          {
            int k = m;
            while (k > j + 1 && pr[i].timeCPU < RQ[k - 1].timeCPU)
            {
              RQ[k] = RQ[k - 1];
              k--;
            }
            RQ[k] = pr[i];
            m++;
          }
      }
      pr = RQ;
    }

    //jsf ko doc quyen
    static void process_SJF_nopreemptive(process[] pr, int n, int m, int timeOUT)
    {

      process[] RQ = new process[n];


      int j = 0;
      m = 0;
      int temptime = 0;
      for (int t = 0; t <= timeOUT; t++)
      {
        if (m > 0 && j < m)
        {
          if (temptime < RQ[j].timeCPU)
            temptime++;
          if (temptime == RQ[j].timeCPU)
          {
            RQ[j].timeIN = t - RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timeOUT = RQ`indent preformatted text by 4 spaces`[j].timeIN + RQ[j].timeCPU;
            RQ[j].timewait = RQ[j].timeOUT - (RQ[j].timeRQ + RQ[j].timeCPU);
            RQ[j].timesave = RQ[j].timeOUT - RQ[j].timeRQ;

            pr[RQ[j].index].timeOUT = t;
            pr[RQ[j].index].timewait = pr[RQ[j].index].timeOUT
                - (pr[RQ[j].index].timeRQ + pr[RQ[j].index].timeCPU);
            pr[RQ[j].index].timesave = pr[RQ[j].index].timeOUT - pr[RQ[j].index].timeRQ;

            temptime = 0;
            j++;
          }
        }
        for (int i = 0; i < n; i++)
          if (t == pr[i].timeRQ)
          {
            m++;
            int k = m - 1;

            if (temptime > 0 && pr[i].timeCPU < RQ[j].timeCPU - temptime)
            {
              m++;
              k = m - 1;

              for (k = m - 1; k > j + 1; k--)
                RQ[k] = RQ[k - 2];
              RQ[j + 1] = pr[i];

              RQ[j + 2] = RQ[j];
              RQ[j + 2].timeCPU -= temptime;

              RQ[j].timeIN = t - temptime;
              RQ[j].timeOUT = t;
              RQ[j].timeCPU = temptime;
              temptime = 0;
              j++;
            }
            else
            {
              while (k > j + 1 && pr[i].timeCPU < RQ[k - 1].timeCPU)
              {
                RQ[k] = RQ[k - 1];
                k--;
                if (k == j + 1
                    && pr[i].timeCPU < RQ[k - 1].timeCPU - temptime)
                {
                  RQ[k] = RQ[k - 1];
                  k--;
                }
              }
              RQ[k] = pr[i];
            }
          }
      }
    }
    //Thuc hien dieu phoi
    static void PROCESS(ref process[] pr, ref process[] RQ ,int n, ref int m, int timeOUT, int
          select)
    {
      switch (select)
      {
        case 1:
          process_FIFO(ref pr, n, timeOUT);
          break;
        case 2:

          process_RR(ref pr, ref RQ, n, ref m, timeOUT, quantum);
          break;
        case 3:
          process_PRIORITY_preemptive(pr, n, timeOUT);
          break;
        case 4:
          process_PRIORITY_nopreemptive(pr, n, m, timeOUT);
          break;
        case 5:
          process_SJF_preemptive(pr, n, timeOUT);
          break;
        case 6:
          process_SJF_nopreemptive(pr, n, m, timeOUT);
          break;
      }
    }


    //In ket quan dieu phoi
    static void OUTPUT(process[] pr, process[] RQ, int n, int m, int timeOUT, int select)
    {
      switch (select)
      {
        case 1:
          output_FIFO(pr, n, timeOUT);
          break;
        case 2:
          output_RR(pr, RQ, n, m, timeOUT);
          break;
        case 3:
          output_PRIORITY_preemptive(pr, n, timeOUT);
          break;
        case 4:
          output_PRIORITY_nopreemptive(pr, RQ, n, m, timeOUT);
          break;
        case 5:
          output_SJF_preemptive(pr, n, timeOUT);
          break;
        case 6:
          output_SJF_nopreemptive(pr, RQ, n, m, timeOUT);
          break;
      }
      Console.WriteLine("-----------------END-----------------");
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      process[] pr = new process[100]; //Danh sach cac tien trinh
      process[] RQ = new process[100]; //Danh sach cac tien trinh trong RQ
      int n = 0;    //So tien trinh dang xu ly
      int m = 0;    //So tien trinh trong RQ
      int timeOUT = 0; //Thoi diem ket cua tat ca cac tien trinh

      input(ref pr, ref n, ref timeOUT); //Doc File du lieu dau vao => xac dinh pr, n, 

      output_input(pr, n);
      PROCESS(ref pr, ref RQ, n, ref m, timeOUT, set);
      OUTPUT(pr, RQ, n, m, timeOUT, set);
      Console.ReadLine();
    }
  }

@ltd giúp em với anh đạt ơi

bạn ơi mình không hiểu rõ ý tưởng bài của bạn lắm @@ bạn có thể nói rõ hơn đc không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?