Lỗi không Build NetBeans được

Giúp em với mọi người ơi :frowning: , em xóa tải lại nhiều phiên bản vẫn bị, em cùng eclipse thì chạy bình thường mà mỗi cái netbeans không được :frowning: . Em cảm ơn mọi người.

Em chỉ code in ra Hello World thôi, nó báo lỗi như vậy hoài :cold_sweat:

A post was merged into #1

Đặt tên thư mục/tập tin không có dấu tiếng Việt nhé.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?