Lỗi khi xuất excel trong winform

Em xuất excel trong winform bị lỗi này. Em ko hiểu ai sửa giúp em với ạ. System.ArgumentOutOfRangeException: ‘Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index’
code:

 private void btnExport_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Khởi tạo Excel
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Application app = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
      //Khởi tạo workbook
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Workbook workbook = app.Workbooks.Add(Type.Missing);
      //Khởi tạo worksheet
      Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet worksheet = null;
      worksheet = workbook.Sheets["Sheet1"];
      worksheet = workbook.ActiveSheet;
      app.Visible = true;
      // Đổ dữ liệu vào Sheet
      worksheet.Cells[1, 1] = "BẢNG ĐIỂM HỌC SINH";
      worksheet.Cells[3, 1] = "STT";
      worksheet.Cells[3, 2] = "Mã học sinh";
      worksheet.Cells[3, 3] = "Mã môn";
      worksheet.Cells[3, 4] = "Điểm miệng";
      worksheet.Cells[3, 5] = "Điểm giữa kỳ";
      worksheet.Cells[3, 6] = "Điểm cuối kỳ";
      for (int i = 0; i < dgvBangDiem.RowCount - 1; i++) {
        for (int j = 0; i < 5; j++) {
          worksheet.Cells[i + 4, 1] = i + 1;
          worksheet.Cells[i + 4, j + 2] = dgvBangDiem.Rows[i].Cells[j].Value;
        }   
      }
    }

sao lai co i o đây? mà em đọc error không hiểu ý error có ý gì ah?

2 Likes

System.ArgumentOutOfRangeException: ‘Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index

Thực sự cái lỗi của bạn nó chả liên quan gì đến excel lẫn winforms cả. Đọc thông báo lỗi là phải tự hiểu vấn đề chứ.

1 Like

Nên chuyển sang lệnh foreach hết nha bạn.
Tốt hơn là không dùng bất kì lệnh loop (for, while, do while) trong chương trình. Thay thế bằng các hàm forEach, filter, map, reduce.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?