Lỗi khi sử dụng đăng nhập với Google Oauth2


mọi người cho em hỏi cách khắc phục với ạ(Em đang đăng nhập google API với laravel 11 ạ)!

Hello,
Can you please share a clear picture of this.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?