Lỗi khi mở popup onedrive

llllll

Ai đã từng config open popup onedrive supoprt mih với !!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?