Lỗi khi kết nối ms SQL vào java sử dụng eclipse


các cao nhân chỉ giao jup e

Bạn đã cài tomcat hay add mysql jdbc vào trong Libraries chưa?! Phải có 2 cái đó, kèm theo tên tk + pass giống lúc bạn set up cho localhost nhé

3 Likes

Nếu là mysql thì cần phải có gói mysql-connector-java.jar hỗ trợ kết nối. Trong mysql nó có 1 schema là world, bạn thử test xem

try {
	Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
	// getConnection(String url, String user, String password)
	Connection connect = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/world", "root", "root");
	Statement stmt = connect.createStatement();
	ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM countrylanguage;");
	while (rs.next()) {
		System.out.println(rs.getString(1) + "\t" + rs.getString(2));
	}
	connect.close();
} catch (Exception e) {
	System.out.println(e);
}
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?