Lỗi khi import StyledFirebaseAuth từ react-firebaseui

Em đang làm chức năng đăng nhập bằng google mà em bị lỗi khi import StyledFirebaseAuth từ react-firebaseui:

Đây là SignUp page của em :

import firebase from 'firebase';
import React from 'react';
import StyledFirebaseAuth from 'react-firebaseui/StyledFirebaseAuth';

const uiConfig = {
  // Popup signin flow rather than redirect flow.
  signInFlow: 'redirect',
  signInSuccessUrl: '/photos',
  // We will display Google and Facebook as auth providers.
  signInOptions: [
    firebase.auth.GoogleAuthProvider.PROVIDER_ID,
  ],
};

function SignIn() {
  return (
    <div>
      <div className="text-center">
        <h2>Login Form</h2>

        <p>or Login with social accounts</p>
      </div>
      <StyledFirebaseAuth uiConfig={uiConfig} firebaseAuth={firebase.auth()} />
    </div>
  );
}

export default SignIn;

Đây là App.js của em :

import firebase from 'firebase';
import React, { Suspense, useEffect } from 'react';
import { BrowserRouter, Redirect, Route, Switch } from 'react-router-dom';
import './App.scss';
import Header from './components/Header';
import NotFound from './components/NotFound';
import SignIn from './features/Auth/pages/SignIn';

const Photo = React.lazy(() => import('./features/Photo'));

// Configure Firebase.
const config = {
  apiKey: 'AAzaSyBtBPoLaqZDA21eFljTJq6K9MrWOp-MbVM',
  authDomain: 'my-project-e65d5.firebaseapp.com',
};
firebase.initializeApp(config);

function App() {

  // Handle firebase auth changed
  useEffect(() => {
    const unregisterAuthObserver = firebase.auth().onAuthStateChanged(async user => {
      if (!user) {
        // user logout
        console.log('User is not logged in');
        return;
      }
      console.log('Logged in user : ', user.displayName);

      const token = await user.getIdToken()
      console.log('Logged in user token: ', token);
    });

    return () => unregisterAuthObserver(); // unmount
  }, [])

  return (
    <div className="photo-app">
      <Suspense fallback={<div><h1>Loading...</h1></div>}>
        <BrowserRouter>
          <Header />
          <Switch>
            <Redirect exact from="/" to="/photos" />

            <Route path="/photos" component={Photo} />
            <Route path="/sign-in" component={SignIn} />
            <Route component={NotFound} />
          </Switch>

        </BrowserRouter>
      </Suspense>
    </div>
  );
}

export default App;


bạn google thử cụm này xem có ra kết quả gì khả quan không 'app' is not exported from 'firebase/app'

2 Likes

Mình đã google rồi mà vẫn chưa tìm ra solution.

Bạn thử thay:

import firebase from 'firebase';

thành:

import firebase from 'firebase/app';

xem sao

1 Like

@HR16 mình đã thử luôn r vẫn không được

Mình cảm ơn mọi người đã quan tâm , mình tìm được solution rồi . Do thằng firebase của mình v8.0.0 mà firebaseUI của mình chưa hổ trợ v8.0.0. Nên mình đã cài firebase v7.24.0 và đã ổn. Cảm ơn mọi người

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?