Lỗi khi import cơ sở dữ liệu trên workbench

sql

(Hải Phạm) #1

Khi e import cơ sở dữ liệu có sẵn vô workbench thì có xuất hiện lỗi này. E nên sửa lỗi này kiểu j vậy ạ?


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?