Lỗi khi dùng Azure Data Studio (SQL)

Hiện em đang dùng mac m1. Đã cài Azure Data Studio (SQL) dùng được thời gian nay vào lại bị lỗi này. Làm sao để khắc phục ạ?

A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server: Could not open a connection to SQL Server)

Cái này ko phải lổi của Azure Data Studio. Khả năng là DB server offline hoặc firewall đã chặn connection.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?