Lỗi khi cài VS 2019 trên win 7

ai chỉ e cách fix với e xài win 7
image

Problem signature:
 Problem Event Name:	APPCRASH
 Application Name:	devenv.exe
 Application Version:	16.11.31702.278
 Application Timestamp:	6131629d
 Fault Module Name:	KERNELBASE.dll
 Fault Module Version:	6.1.7601.24384
 Fault Module Timestamp:	5c6e2226
 Exception Code:	c06d007e
 Exception Offset:	0000c5af
 OS Version:	6.1.7601.2.1.0.256.1
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	0a9e
 Additional Information 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Additional Information 3:	0a9e
 Additional Information 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

Read our privacy statement online:
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409

If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
 C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?