Lỗi khi cài Visual Studio Community 2013

Em gặp lỗi này khi cài đặt vs mong các cao nhân giúp đỡ

Sao bạn không cài bản 2019 nhỉ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?