Lỗi khi cài SQL Server 2019

Em tải SQL thì nó bị vậy em đã tìm rất nhiều cách nhưng không có cách nào dùng được cả

Bạn thử mở thư mục này bằng windows explorer xem được không.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?