Lỗi khi cài đặt sql server 2017


(Mn Ih) #1

Có ai từng bị lỗi như thế này chưa ạ giúp e với


(SITUVN.gcd) #2

Nó không tìm thấy tập tin cài SQL Server 2012 Native Client (sqlncli.msi).

  1. Bỏ chọn SQL Server 2012 Native Client ở phần Feature Selection
  2. Tải SQL Server 2012 Native Client từ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50402 và cài.

(Mn Ih) #3
  1. Ở phần Feature Selection em không thấy có SQL Server 2012 Native Client
  2. E cài SQL Server 2012 Native Client thì báo lỗi như vầyAnnotation%202019-07-07%20072253

(SITUVN.gcd) #4

Theo thông báo thì máy bạn đã có phiên bản lớn hơn của SQL Server 2012 Native Client.
Không rõ tại sao việc cài đặt SQL Server 2017 lại không nhận ra đã có SQL Server Native Client trên máy.

  • Thử tìm và gỡ bỏ SQL Server Native Client.
  • Cài SQL Server 2017.
  • Chờ nó hiện thông báo yêu cầu chọn thư mục chưa tập tin sqlncli.msi và chọn theo yêu cầu.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?